Privacybeleid

1. Introductie

Het recht op privacy, en in het bijzonder het recht op de bescherming van persoonsgegevens, is een van de waarden van MANUFACTURAS GRE S.A. (hierna GRE) en FLUIDRA S.A., de moedermaatschappij van de Fluidra-groep. (hierna GRE) en FLUIDRA S.A., moedermaatschappij van de Fluidra Group (u kunt de maatschappijen die deel uitmaken van de Fluidra Group raadplegen op www.fluidra.com),

Het doel van dit beleid is uit te leggen hoe Gre zal omgaan met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld via de verschillende formulieren die op de grepool.com webpagina's kunnen worden gevonden. Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarmee u hebt ingestemd, zoals hieronder uiteengezet in dit algemene privacybeleid en in elk van de basisprivacyinformatie van de verschillende formulieren.

2. Verbintenis tot privacy

Gre zet zich volledig in voor de naleving van de verordeningen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de op elk moment van kracht zijnde regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, hetgeen voor Gre en de Fluidra-groep een prioritaire doelstelling is.

Daarom hebben Gre en de Fluidra-groep besloten de volgende beginselen toe te passen, waarbij de persoonlijke levenssfeer de basis vormt waarop alle verwerking is gebaseerd:

 • Transparantie bij de verwerking van gegevens is een van onze prioriteiten, dus telkens wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen, zullen wij u in het desbetreffende privacybeleid naar behoren informeren over de doeleinden van die verwerking.
 • Wij zullen altijd de gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn om de geïnformeerde verwerking uit te voeren.
 • Wij zullen u nooit verplichten persoonsgegevens te verstrekken, tenzij dat echt nodig is om de dienst te verlenen die u ons vraagt.
 • Waar mogelijk zullen wij u eenvoudige middelen ter beschikking stellen om uw persoonsgegevens te controleren.
 • Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven, verkocht, verhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve aan andere ondernemingen van de Fluidra Group die diensten verlenen aan Gre en aan de derde dienstverleners van Gre of de Fluidra Group, die bepaalde activiteiten voor Gre verrichten, maar die de gegevens niet voor eigen doeleinden zullen verwerken. Sommige van deze leveranciers kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zoals aangegeven in het gedeelte over "Internationale overdrachten".

Doeleinden van de verwerking

Gre verzamelt uw persoonsgegevens om uw verzoeken te verwerken en u de diensten en producten aan te bieden waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Afhankelijk van uw interactie op de website, verwerken wij uw persoonsgegevens, bij wijze van voorbeeld, voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw vragen, verzoeken of verzoeken via de op elke webpagina vermelde kanalen voor klantenservice, communicatie of pers te kunnen behandelen en met u contact op te nemen om ze op te lossen.
 2. Om onze webpagina's, diensten en producten te verbeteren en een betere dienstverlening en inhoud aan te bieden.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of in verband met een eventuele contractuele relatie die wij met u hebben.

In alle andere gevallen zullen wij u, waar nodig, om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.

3. Versturen van commerciële mededelingen

Gre kan u, in het kader van haar promotieactiviteiten, middelen ter beschikking stellen voor registratie of inschrijving op bedrijfsnieuws of commerciële informatie. Deze middelen zullen altijd afhankelijk zijn van uw toestemming om ze te verzenden.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Gre u informatie sturen over haar producten, activiteiten en diensten die op basis van uw smaak en voorkeuren voor u is gepersonaliseerd.

U kunt uw toestemming om commerciële communicatie te ontvangen op elk moment intrekken door middel van de link of knop daartoe in elke communicatie, of door uw wens om uw toestemming in te trekken via de volgende kanalen kenbaar te maken:

(i). E-mail te sturen naar het adres dataprivacy@fluidra.com.

(ii). Post gericht aan Avinguda Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat (Barcelona).

4. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor sommige diensten kunnen wij uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken. Dit betekent dat bepaalde beslissingen automatisch worden genomen zonder menselijke tussenkomst. Bijvoorbeeld, in het geval van geselecteerde producten, mededelingen waarin u wordt geïnformeerd dat het product nog beschikbaar is.

Andere verwerkingen die wij kunnen uitvoeren, zijn het aanmaken van een profiel om uw gedrag op de website te voorspellen, waarbij u op de startpagina producten worden getoond die voor u interessant kunnen zijn, op basis van de voorkeuren die u tijdens het surfen hebt aangegeven, of informatie die via cookies is verkregen. U kunt contact met ons opnemen via het adres dataprivacy@fluidra.com

5. Duur van de verwerking en opslagperiode

Gre verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verwerken zolang deze werkelijk nuttig voor ons zijn en zolang wij u door het gebruik ervan een kwaliteitsdienst kunnen leveren. Daarom zullen wij alle passende en redelijke inspanningen leveren om de periode van verwerking en opslag van persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

In dit verband zullen wij u op elk gegevensverzamelingsformulier informeren over de verwachte periode van verwerking en/of bewaring van uw persoonsgegevens.

In elk geval, en zelfs indien u ons vraagt uw gegevens te wissen, kunnen wij ze bewaren en onder de gepaste afscherming bewaren gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om ze ter beschikking te stellen van de Autoriteiten die bevoegd zijn voor de verschillende toepasselijke aangelegenheden.

6. Internationale transfers

Gre heeft, als internationaal actieve entiteit, internationale leveranciers die hun diensten van buiten de EU kunnen leveren, zodat het mogelijk is dat uw gegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

Gre zal er in ieder geval voor zorgen dat deze gegevensverwerking steeds wordt beschermd door passende waarborgen, die onder meer kunnen inhouden:

 • Door de EU goedgekeurde standaardclausules: dit zijn contracten die door de Europese regelgever zijn goedgekeurd en die voldoende waarborgen bieden dat de verwerking voldoet aan de eisen van de Europese verordening gegevensbescherming.
 • Certificeringen door derden: bijvoorbeeld het Privacy Shield, een kaderovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten waarbij een gestandaardiseerd kader voor gegevensverwerking wordt vastgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Europese verordening gegevensbescherming.

7. Uitoefening van rechten en vorderingen bij de AEPD (Spaans agentschap voor gegevensbescherming)

Als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door Gre, verleent de geldende wetgeving u een reeks rechten. Hieronder bieden wij u een beknopte uitleg van elk recht, om het u gemakkelijker te maken het uit te oefenen:

1. Recht van toegang: u hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

2. Recht van rectificatie: Uw gegevens zijn altijd de uwe, en als zodanig kunt u ons op elk moment vragen ze te rectificeren als de gegevens in onze bestanden onjuist zijn.

3. Recht op verwijdering: U kunt te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Er zij evenwel op gewezen dat, zoals in het punt over de bewaring van gegevens hierboven is aangegeven, de naleving van de geldende wetgeving in bepaalde omstandigheden de daadwerkelijke uitoefening van dit recht in de weg kan staan.

4. Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met een van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, in overeenstemming met het privacybeleid dat in elk van de gevallen van toepassing is.

5. Recht op beperking van de verwerking: In de volgende gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking:

 • Als U van mening bent dat de gegevens die wij over U bewaren niet juist of accuraat zijn;
 • Indien u van mening bent dat wij uw gegevens niet rechtmatig verwerken, maar u wilt dat wij de verwerking van uw gegevens beperken tot het wissen ervan;
 • Als wij de gegevens die wij bewaren niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u wilt dat wij ze bewaren om rechtsvorderingen in te stellen;
 • Indien u, na gebruik te hebben gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, nog geen antwoord van ons in die zin hebt ontvangen. 
 1. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: U hebt het recht om, indien technisch haalbaar en redelijk, te verzoeken dat de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, worden doorgegeven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Indien wij daartoe in staat zijn, zullen wij uw gegevens rechtstreeks aan die andere voor de verwerking verantwoordelijke verstrekken, maar zo niet, dan zullen wij ze u in een standaardformaat verstrekken.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit voor u enige andere gevolgen heeft dan, afhankelijk van het uitgeoefende recht, dat wij u bepaalde diensten niet kunnen leveren.

U kunt uw rechten uitoefenen door op een van de volgende manieren contact op te nemen met Gre, en een kopie van uw identiteitskaart of gelijkwaardig identiteitsbewijs bij te voegen:

(i). Per e-mail te sturen naar het adres dataprivacy@fluidra.com.

(ii). Per post aan Avinguda Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat (Barcelona).

Bovendien kunt u, indien u dit nodig acht, contact opnemen met onze gedelegeerde voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dataprivacy@fluidra.com.