Gebruiksvoorwaarden

De gebruiks- en exploitatierechten van de website www.grepool.com komen toe aan MANUFACTURAS GRE S.A. gevestigd te Belako Industrialdea, Aritz Bidea 57, 48100 Mungia (Vizcaya) en met CIF A-48067383 en FLUIDRA S.A. gevestigd te Avinguda Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat (Barcelona) met CIF A-17728593 als moedermaatschappij van de Fluidra Group (u kunt de maatschappijen raadplegen op www.fluidra.com) (hierna "GRE en FLUIDRA").

U kunt contact met ons opnemen via gre@gre.es

1. Doel en omvang

Het doel van het webportaal is de gebruiker informatie te verschaffen over GRE, in termen van commerciële informatie, bedrijfsgebieden, producten, informatie over fysieke winkels, links naar online winkels, gepubliceerd nieuws, het aanvragen van after-sales service en alle andere informatie van belang (hierna het "Portaal").

 Het portaal is van informatieve aard.

2. Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van het portaal. De toegang tot het portaal impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van het portaal kan worden gemaakt, voor alle inhoud die op of via het portaal wordt weergegeven en voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

De gebruiker verbindt zich ertoe dit portaal, de inhoud ervan en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, deze gebruiksvoorwaarden, de goede zeden en de openbare orde. De gebruiker verbindt er zich eveneens toe het portaal, de inhoud ervan en de diensten die erop worden aangeboden niet te gebruiken voor doeleinden of effecten die onwettig zijn of in strijd met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, schadelijk voor de belangen of rechten van derden, of die op enigerlei wijze het portaal, de inhoud ervan of de diensten ervan kunnen beschadigen, ontoegankelijk maken of aantasten, of het normale gebruik ervan door andere gebruikers kunnen verhinderen.

Evenzo verbindt de gebruiker zich er uitdrukkelijk toe de gegevens, programma's of elektronische documenten die het portaal bevat niet te vernietigen, te wijzigen, onbruikbaar te maken of op enige andere wijze te beschadigen, en de toegang van andere gebruikers niet te belemmeren door massaal gebruik van de computermiddelen waarmee GRE y FLUIDRA de dienst levert, noch handelingen te verrichten die de genoemde systemen of diensten beschadigen, onderbreken of fouten genereren.

Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe geen programma's, virussen, macro's, applets, ActiveX-besturingselementen of andere logische apparaten of reeksen van tekens in te voeren die eender welke wijziging in de computersystemen van GRE en FLUIDRA of van derden veroorzaken of kunnen veroorzaken.

De op deze server gepubliceerde documenten en grafische voorstellingen kunnen technische onnauwkeurigheden en tikfouten bevatten. De beschikbare informatie wordt periodiek aangevuld met wijzigingen. GRE en FLUIDRA en/of haar respectieve leverancier kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in het programma aanbrengen.

GRE en FLUIDRA behouden zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot het portaal te ontzeggen of te blokkeren in geval de gebruiker inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, de rechten van derden of de toepasselijke wetgeving.

GRE en FLUIDRA zijn niet aansprakelijk voor eventuele beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor eventuele schade die kan worden toegebracht aan het apparaat van de gebruiker (hardware en software) en de bestanden of documenten die daarop zijn opgeslagen, als gevolg van de aanwezigheid van een virus in het apparaat van de gebruiker dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van het portaal, een storing van het internet, telefoonstoringen, storingen, weglatingen of onderbrekingen in de werking van het portaal als gevolg van oorzaken die buiten de controle van GRE en FLUIDRA liggen.

3. Licentie voor het gebruik van het portaal

GRE en FLUIDRA zijn de eigenaars en houders van alle rechten op het portaal en verlenen de gebruiker in die zin een vrije licentie om de op het Portaal beschikbare inhoud en functionaliteiten te gebruiken in overeenstemming met het gebruik waarvoor het werd ontworpen en, in het bijzonder, in overeenstemming met de bepalingen van dit document en/of de toepasselijke wetgeving.

De licentie voor het gebruik van het portaal is beperkt tot het Europese grondgebied, zodat de gebruiker, hoewel hij van buiten Europa toegang tot het portaal kan krijgen, het gebruik ervan alleen binnen Europa is toegestaan.

4. Intellectuele en industriële eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de informatie, gegevens, grafieken, ontwerpen, software, merken en andere inhoud van het Portaal zijn eigendom van GRE en FLUIDRA en/of haar licentiegevers, en daarom is het gebruik, reproductie, transmissie, transformatie, distributie of exploitatie ervan op welke manier dan ook door de gebruiker verboden, behalve als onderdeel van de dienst waarin het Portaal is geïntegreerd en voor uitsluitend privédoeleinden. Niet-naleving kan aanleiding geven tot het instellen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke acties die met de uitoefening van hun rechten overeen kunnen komen.

GRE en FLUIDRA verbieden elke handeling in strijd met de geldende wetgeving, van de documentatie/content die van het portaal kan worden gedownload, in het bijzonder is het niet toegestaan de inhoud, waaronder productcatalogi, prijscatalogi, te manipuleren of anderszins te gebruiken.

5. Privacybeleid

Voor meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

6. Onderbrekingen en wijzigingen

De portaaldiensten kunnen worden onderbroken als gevolg van onderhoudswerkzaamheden of storingen buiten de controle van GRE en FLUIDRA, die binnen een redelijke termijn zullen worden opgelost.

GRE en FLUIDRA behouden zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de kenmerken, functies of reikwijdte van de portaaldiensten, evenals alle informatie die hierin is opgenomen, te wijzigen. De gebruiker zal binnen een redelijke termijn van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

7. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het portaal wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Spaanse recht. In geval van onenigheid of conflict komen beide partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van Barcelona